СЪОБЩЕНИЕ - участие в междуучилищни дейности по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

СЪОБЩЕНИЕ - участие в междуучилищни дейности по Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

ЛИНК КЪМ ПРОГРАМАТА   -    НУ "Отец Паисий" (nusushitsa.com)