Достъп до общствена информация

Достъп до общствена информация

 

1. Наименование на административната услуга

Достъп до обществена информация

 

2. Правно основание за предоставянето на административната услуга/издаването на индивидуалния административен акт.

Закон за достъп до обществена информация

 

 Орган, който предоставя административната услуга/издава индивидуалния административен акт.

Директор на Начално училище ”Отец Паисий“

 

4. Звено за административно обслужване, приемащо документите и предоставящо информация за хода на преписката, адрес, адрес на електронната поща, телефони за връзка, работно време.

Адрес: 5177, с.Сушица, ул.Христо Ботев - 39

адрес на електронната поща: ou_sushitsa@abv.bg

телефон за връзка 0879144310р, работно време: 7.30 - 15.00

 

 5. Такси не се дължат