• НУ "Отец Паисий"
    НУ "Отец Паисий"
Добре дошли в нашия сайт!

Добре дошли в нашия сайт!

          Мисията на нашето училище е българските деца да получат отлична подготовка, да станат знаещи и можещи, мислещи и творчески личности. Подхождайки с необходимото търпение и уважение към личността на детето ние се грижим за неговото пълноценно духовно и физическо израстване. Децата са нашата радост и богатство. Затова ние ще ги пазим така, както се пази безценно съкровище и ще ги учим на знания - нашият прозорец към света.

Проекти

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

"ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН"

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ Обща информация за проекта На 15.10.2019 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ между Министерство на образованието и науката - конкретен бенефициент и ИА ОПНОИР - управляващ орган на ОП НОИР. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент - Министерството на образованието и науката (МОН). Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд. Продължителността на проекта е 36 месеца - от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г. Основна цел Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. Специфичните цели на проекта са насочени към: • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество; • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения; • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места; • модернизиране на методите и средствата за обучение; • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда; • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот; • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

Научи повече

„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

СЪОБЩЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В МЕЖДУУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

Научи повече