ОБЯВА

ОБЯВА

27.09.2021

v

Начално училище „Отец Паисий” с.Сушица, общ.Стражица

5177, ул. „Христо Ботев” №39, тел. 06168/2651, e-mail: ou_sushitsa@abv.bg

 

 

О Б Я В А

Във връзка с изпълнение дейностите на проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, НУ „Отец Паисий“, с.Сушица

обявява подбор на кандидати за заемане на длъжността:

Образователен медиатор

На непълен работен ден за учебната 2021/2022 година

 1. Основна цел на длъжността.

Образователният медиатор в училище е посредник между семействата, местните общности, учениците и училището, който съдейства за обхващането и качественото училищно образование на учениците в училището, както и за насърчаване сътрудничеството на родителите на учениците в риск от отпадане с педагогическите специалисти в училището.

 

ІІ. Области на дейност.

Общи:

 1. Организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес.
 2. Предоставя услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социалния живот на учениците от училищата.

2. Специфични:

 1. Съдейства за обхващането и включването на учениците, подлежащи на задължително училищно образование.
 2. Посещава семействата на децата, които подлежат на задължително училищно образование, и организира срещи с тях с цел информираност, записване и редовно посещаване на училището;
 3. Организира и подпомага процесите, свързани с набавяне на необходимите документи при постъпване в училище; с попълване на заявленията на родителите за прием и разяснява обстоятелствата по кандидатстването, класирането и получаването на резултата; информира семействата на учениците и местната общност относно специфични правила и изисквания в училището;
 4. Подпомага формирането на положителна нагласа към учебния процес и работи за пълноценно интегриране на учениците в образователната среда съобразно специфичните и възрастовите им особености и потребности;
 5. Съдейства за взаимно опознаване на учениците от различни етнически групи и вероизповедания, за създаване на атмосфера на разбирателство и толерантност и за спазване правата на детето;
 6. Улеснява процеса на комуникация между педагогическите специалисти и учениците;
 7. Активно участва в разрешаване на спорове, като дейността му е насочена в интерес на учениците. Осъществява превантивна дейност по отношение на конфликтни ситуации;
 8. Оказва помощ при общуване и взаимодействие между всички звена на образователните институции и учениците, семействата и местната общност;
 9. Подпомага дейности, улесняващи участието на родителите/настойниците и общността в живота на училището;
 10. Участва в срещи с родителите и по преценка на ръководството на училището присъства на заседания на обществения и педагогическия съвет;
 11. Спазва поверителността на факти и обстоятелства, станали му известни при изпълнение на трудовите задължения, освен в случаите, когато застрашават здравето и живота на учениците;
 12. Води дневник за своята работа, в който записва всички дейности, които е извършил за деня, както и регистър на учениците и родителите, с които работи;
 13. В началото на учебната година разработва годишен план за работа и при необходимост го актуализира в течение на учебната година;
 14. Познава и използва важни нормативни документи, които се съотнасят до неговата работа и спазва техните разпоредби;
 15. Зачита и защитава правата на всяко дете съобразно Закона за предучилищното и училищното образование, Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето в Р България и свързаните с тях нормативни актове;
 16. Участва в обучения за повишаване на квалификацията и компетентността в сферата на дейност;
 17. Изпълнява и други възложени задачи, свързани с дейността.

 

 1. Изисквания към кандидатите:
 1. Образование: основно/средно/висше образование
 2. Владеене на майчиния език/майчините езици на децата и учениците от уязвимите общности, които се обучават, възпитават и социализират в даденото училище.

Познаване на ценностната система, празниците, традициите и други характерни културни особености на общностите, с които работи.

 1. Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи; познаване и съпричастност към проблемите им.
 2. Необходими лични качества:
 • лоялност към институцията;
 • дискретност;
 • толерантност
 • умения за работа в екип;
 • умения за общуване;
 • способност да изпълнява стриктно възложените му задачи;
 • умения за мотивация;
 • умения за управление на конфликти;
 • способност да планира, организира и контролира собствената си работа;
 • умения за разпределяне на времето.
 1. Професионален опит: не се изисква
 2. Допълнителна квалификация/обучение: компютърна грамотност

 

 1. Начин на извършване на подбора:
  Подборът ще бъде извършен на два етапа:
 1. по документи
 2. събеседване с избраните по документи кандиати

 

V. Необходими документи:
1. Писмено заявление за кандидатстване;
2. Автобиография;
3. Копие от диплома за завършено образование;
5. Други документи, предоставени от кандидатите, доказващи тяхната квалификация и умения, сертификати от преминати обучения, препоръки (по желание)

Продължителност на заетостта: до 31.05.2022 г.
Документи се подават лично  или на електронен адрес:ou_sushitsa@abv.bg, като в ТЕМА на писмото се посочва Кандидатстване за позиция: „Образователен медиатор"

Срок за подаване на документи: до 17.00 на 30.09. 2021 г.